آخرین اخبار

ریاست پارك

نام : عبد الرضا

نام خانوادگي : واعظی

سمت : ریاست پارك

تحصيلات :دکترای هیدروژئولوژی

شماره تماس دفتر: 33362282

e-mail:vaezihir@yahoo.com

معاون پشتیبانی

نام :غلامرضا

نام خانوادگي : دهقان

سمت : معاون پشتیبانی

تحصيلات :دکتری تخصصی بیوشیمی

شماره تماس دفتر: 33362280

معاون فناوری و نو آوری

نام : غلامرضا

نام خانوادگي : کیانی

سمت : معاون فناوری و نو آوری

تحصيلات : دکترای شيمي پليمر-نانو پليمر

شماره تماس دفتر: 33366205

مدیر امور مالی

نام : محمد حسین

نام خانوادگي : رضاوند

سمت :مدیر امور مالی

شماره تماس دفتر: 34265016

رئیس دفتر و مدیر روابط عمومی و امور بین الملل

نام : فرهاد

نام خانوادگي : خلقی

سمت : رئیس دفتر و مدیر روابط عمومی و امور بین الملل

تحصيلات : لیسانس شیمی کاربردی

شماره تماس : 33363370

مدیر امور اداری

نام : محمد

نام خانوادگي : شاهرودی

سمت : مدیر امور اداری

شماره تماس دفتر: 34265041

مدیر مرکز رشد

نام : بهمن

نام خانوادگي : محمدياري

سمت : مدیر مرکز رشد

تحصيلات : ليسانس ریاضی (کاربرد کامپیوتر)

شماره تماس : 4265004

شماره داخلی : 429

محل خدمت : مجتمع عصر انقلاب

مدیر بازاریابی و ارتباطات

نام : حسن

نام خانوادگي : جنتی

سمت : مدیر بازاریابی و ارتباطات

شماره تماس دفتر: 34265014

رئیس خدمات فنی و تخصصی

نام : سعید

نام خانوادگي : اصلانی شتربانی

سمت : رئیس خدمات فنی و تخصصی

مدیر حراست

نام : مهدی

نام خانوادگي : تقی زاده

سمت : مدیر حراست

شماره تماس دفتر: