فرآيند پذيرش در مركز رشد

آشنايي با مركز رشد واحدهاي فناورِ پارك علم و فناوري استان آذربايجان‌شرقي
يكي از بخشهاي مهم پارك علم و فناوری، مركز رشد واحدهاي فناور مي باشد. افراد حقيقي و حقوقي صاحب ايده و طرحهاي نوآور و فناور مي توانند در اين بخش مستقر شده و علاوه بر استفاده از امكانات و زيرساختهاي پارك از حمايتهاي مختلف مرکز رشد نيز برخوردار گردند.

حمايتها و خدمات مرکز رشد براي واحدهاي فناور:

 • حمايتها و خدمات مالي و اعتباري
 • بازاریابی و تجاری سازی
 • حمایت های تبلیغاتی و رسانه ای 
 • خدمات فني و تخصصي (آزمايشگاه، کارگاه و ...)
 • خدمات آموزشي در موضوعات مختلف مديريتي و مهارتي
 • خدمات مشاوره اي در زمينه هاي مختلف
 •   حمايتهاي معنوي

معيارهاي پذيرش واحدها و طرحها در مركز رشد عبارتند از :

 • طرح و يا ايده محوري بايستي نوآور باشد. نوآور بودن به معناي جديد بودن در سه سطح جهاني، ملي و منطقه اي (استاني) است.
 • بازاري براي محصول نهايي طرح و يا ايده محوري وجود داشته باشد. براي اين كار اگر صاحب طرح بتواند مدركي دال بر تمايل خريداران ارائه كند بهتر خواهد بود.
 • اجراي طرح اقتصادي باشد. يعني علاوه براينكه خريداراني وجود دارند كه حاضر به خريد محصول نهايي طرح هستند بايستي اين طرح در زمان توليد انبوه، در سطحِ بازارِ پيش بيني شده، هزينه هاي خود را پوشش داده و سود ايجاد كند.
 • طرح فناور باشد. يعني براي ساخت محصول يا ارائه خدمت مورد نظر به دانش تخصصي و آكادميك لازم باشد.
 • هدف تنها ساخت نمونه يا نمونه هاي اوليه باشد. طرح هايي كه نمونه اوليه آن ساخته شده است تنها براي ارتقاء نمونه پذيرش مي شوند.
 • مجموع هزينه هاي ساخت نمونه هاي اوليه و نيز تجاري سازي و بازاريابي اوليه آنها نبايستي بيش از 25 ميليون تومان باشد. در صورتيكه مجموع اين هزينه ها بيش از مبلغ ياد شده باشد صاحبان طرح و يا ايده محوري مي بايد مدركي دال بر تامين مبلغ باقيمانده از منابع ديگر ارائه دهند و يا خودشان آن را تعهد نمايند.
 • طرح بالغ باشد. يعني طرح مرحله پژوهشي خود را گذرانده باشد و تنها يك ايده خام نباشد. پاركها و مراكز رشد پژوهشكده نيستند كه در آنها فعاليت پژوهشي محض صورت گيرد، بلكه تنها آن دسته از طرحهاي پژوهشي كه مرحله تحقيقاتي خود را با موفقيت گذرانده اند مي توانند براي ساخت نمونه هاي اوليه و تجاري سازي آن ها وارد اين مركز شوند.آن دسته از طرحهاي نوآور و فناوري كه احتياج به پژوهش علمي و سيستماتيك خاصي ندارند ولي براي ساخت آنها احتياج به دانش تخصصي و آكادميك است براي بالغ بودن مي بايستي طرح به محصول نهايي نزديك باشد و تنها يك ايده خام نباشد كه بايد روي آن چندين آزمون و خطا صورت گيرد.
 • تيم كاري لازم فراهم باشد. متخصصاني كه براي ساخت محصول و يا ارائه خدمت مورد نظر لازم هستند بايستي در تيم كاري صاحب طرح (به عنوان همكار يا مؤسس) حضور داشته باشند. علاوه بر اين افراد اصليِ دخيل در اجراي طرح نبايستي مشكلاتي مانند انجام خدمت سربازي داشته باشند.
 • طرح قابليت تحقق فني داشته باشد. به عبارت ديگر از لحاظ دانش فني و امكانات در دسترس، ساخت محصول يا ارائه خدمت مورد نظر ممكن باشد.
 • فرد و يا افراد صاحب طرح بايستي خصوصيات كارآفرينانه مانند ريسك پذيري، خلاقيت ، توانايي برقراري ارتباط خوب با ديگران ، توانايي كار گروهي و غيره داشته باشند.
 • طرح مي بايستي در قالب شخصيت حقوقي جديدالتأسيس باشد. افراد صاحب طرح بايستي شركت حقوقي ثبت شده و جديد التاسيس داشته باشند و يا پس از تاييد در شوراي فناوري براي استقرار و تحت حمايت واقع شدن بايد شركت حقوقي تاسيس كرده و به ثبت برسانند. آن دسته از طرحهاي نوآور و فناوري كه داراي شركت حقوقي به ثبت رسيده نيستند ، و يا تيم كاري آنهاتکميل نمي باشند و يا درجه بلوغ طرح پايين باشد مي توانند به شرط داشتن بقيه شرايط در قسمت پيش رشد (به مدت شش تا نه ماه) مستقر شوند و در حين تكميل طرح ، تيم كاري و ثبت شركت از زير ساختها و حمايتهاي مركز رشد نيز برخوردار گردند.

فرآيند پذيرش واحدها در مركز رشد
در ابتدا افراد صاحب طرح و ايده محوري با مراجعه به واحد پذيرش طرح خود را معرفي مي كنند. مسئول پذيرش علاوه بر گرفتن اطلاعات اوليه از فرد و طرح وي، در صورت حائز شرايط بودن، فرمهاي اوليه (AP-1) را در اختيار افراد قرار مي دهد. پس از تكميل فرمها از جانب صاحبان طرح، فرآيند بررسي آن شروع مي شود. در صورت تاييد طرح در مرحله اول بررسي، فرمهاي بعدي (AP-C و رزومه صاحبان طرح) به همراه فرم برنامه کاری (BP) در اختيار صاحب طرح قرار داده مي شود. پس از ارائه فرمهاي تكميل شده‏، جلسه مصاحبه اي با صاحبان طرح برگزار مي شود. در نهايت، در صورت داشتن کليه شرايط، طرح (با حضور صاحبان آن) در شوراي فناوري مركز، كه متشكل از صاحبنظران و اساتيد در زمينه هاي مربوطه است، مطرح مي شود. در صورت تاييد شورا و تعيين ناظر، طرح و يا ايده محوري (حتماً در قالب شركت حقوقي ثبت شده) با امضاي قرارداد استقرار و قرارداد حمايت وارد مركز رشد مي شود. هر شركت حقوقي جديد التأسيس مي بايستي در مدت زمان تعيين شده (حداكثر سه سال) اجراء و تجاري سازي طرح را به اتمام برساند. در طول اين مدت فرايند پيشرفت طرح و توسعه شرکت از سوي ناظر و مرکز رشد به صورتهاي مستمر و دوره اي بررسي و ارزيابي مي شود.بدين ترتيب ادامه کار واحد در مرکز منوط به برآورده سازي انتظارات ناظر و مرکز رشد مي باشد

نحوه حمايت مالي از طرحها
در زمينه اعتبارات تخصيصي يا همان حمايتهاي مالي مركز رشد مي بايستي گفته شود كه اين حمايت به دو صورت انجام مي شود: اعتبار مالي تحقيقاتي براي كمك به ساخت نمونه قابل عرضه به مشتري و اعتبار مالي پشتيباني براي كمك به بازاريابي و پيدا كردن مشتريان اوليه. مجموع اين دو نوع حمايت حداكثر 25 ميليون تومان است. مبالغي از اين حمايتها به عنوان پيش پرداخت پس از امضاي قرارداد استقرار و به دنبال آن قرارداد حمايت در اختيار شركت جديدالتاسيس قرار داده مي شوند. مبالغ باقيمانده اعتبار تحقيقاتي پس از ارائه گزارش اجراي فازهاي مختلف به ناظر و تاييد وي پرداخت مي شود. مبالغ باقيمانده اعتبار پشتيباني نيز پس از نظارت و تاييد دوره اي نماينده مركز رشد قابل پرداخت خواهد بود. هر ساله مبلغي از اعتبار پشتيباني با تاييدِ مديرعاملِ شركت در قبال استفاده از امكانات پارك و مركز رشد (شامل تلفن- اينترنت- فضاي اداري، آزمايشگاهها و كارگاهها و ديگر خدمات) برداشت مي شود.

نحوه بازپرداخت اعتبارات
كل مبلغ اعتبارات پشتيباني مي بايستي حداکثر يک سال پس از خروج شركت از مركز رشد بازپرداخت شود. ولي در زمينه اعتبارات تحقيقاتي، همانطوري كه در قرارداد حمايت نيز قيد مي شود، مركز مي تواند حداقل يك و حداكثر دو برابر مبلغ حمايتي را يک سال پس از خروج شركت از مركز رشد دريافت كند. براي آن دسته از شركتهايي كه داراي دستاوردهاي مالي،‌‌‌ اقتصادي، علمي (ارائه مقالات داخلي و خارجي، ثبت اختراع و غيره) و نيز همكاري گسترده با مركز مي باشند براساس فرمول خاصي تشويقهايي در نظر گرفته مي شود.