این فایل  PDF  حاوی بخش های زیر است : 

  • ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﭘﺎﺭﻙ ﺩﺭ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭ
  •  ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻙ 
  • ﮔﺮﺩﺵ ﻛﺎﺭ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻙ 
  • ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻙ
  •  ﻓﺮﻡ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻙ 

آیین نامه نحوه خروج از پارک حاوی مطالب زیر است :

  • ﻫﺪﻑ
  • ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ 
  • ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﭘﺎﺭک
  • ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎﺏ 
  • ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ