1- ارسال نمونه از طریق پست یا مراجعه حضوری به آدرس تبریز- تقاطع گلگشت- پارک علم و فناوری- اتاق 417

2- ارائه درخواست کتبی آزمون یا آنالیز نمونه به اتاق 417 و تکمیل فرم های شماره 1، 2 و 3

3- تایید درخواست از سوی مسئول آزمایشگاه و کارشناس آزمایشگاه و برآورد هزینه انجام آنالیز درخواست شده

4- ارئه فیش بانکی پرداخت هزینه ها به اتاق 417

5- ارجاع نمونه ها به کارشناس مربوطه جهت انجام آنالیز و تعیین زمان انجام آنالیز توسط آزمایشگاه

6- ارئه نتایج توسط کارشناس آزمایشگاه به مسئول آزمایشگاه و تایید نهایی نتایج توسط معاونت فناوری و نوآوری

7- دریافت نتایج 
 

نشانی دفتر پذیرش :  تبریز- خیابان آزادی - نبش سه راه گلگشت - پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی – دفتر اداره خدمات فنی و تخصصی پارک صندوق پستی : 5165639861

 تلفن: (33352261 -041، داخلی 427 - مستقیم 33362281-041 – نمابر 33362282 -041

نشانی آزمایشگاهها: تبریز – شهرک اندیشه– کیلومتر 3 جاده امام زاده کرجانی– مجتمع عصر انقلاب پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی

تلفن: 34265022 – 041، داخلی 205- مستقیم 11- 34265090 – 041 – نمابر11- 34265006- 041

 

E-Mail : s.ayami@eastp.ir