لیست مشاوران

 

 

نام و نام خانوادگی: صمد مظفرزاده

تخصص: امور حقوقي

زمینه های مشاوره: امور حقوقی مربوط به شرکتهای خصوصی،علایم تجاری،دانش فنی

تلفن: 33370492-041

041-33362280

نحوه ارتباط : حضور در پارک علم و فناوری

 

نام و نام خانوادگی : زین العابدین همدانلو

تخصص : امور اداری ، استخدامی ، تشکیلات سازمانی

زمینه های مشاوره: امور اداری

تلفن: 33370492-041

041-33362280

نحوه ارتباط : حضور در پارک علم و فناوری