رئیس مرکز: علی فولادی
مدیر مرکز: سید حسین هاشمی

اهداف مرکز: 
  • ترويج و توسعه فرهنگ نوآوری و کارآفرینی به صورت تخصصی در صنعت راه و ساختمان در كشور
  • نقش آفرينی در تحقق كارآفرينی مبتنی بر نوآوری در این صنعت
  • شناسايی و توانمندسازی متخصصين، دانشجويان و اساتيد خلاق، نوآور و كارآفرين در صنعت راه و ساختمان و فراهم كردن زمينه تجاری سازی دستاوردهای علمی آنها برای ورود به فعاليت های كارآفرينانه
  • ارتقای نقش نوآوران و كارآفرينان در توسعه و اعتلای كشور در صنعت راه و ساختمان از طريق خلق دانش، فناوری و كسب وكار دانش بنيان
  • تسريع و حمایت در تبديل ايده ها به محصول و تجاری سازی آنها
  • ایجاد فضاهای همکاری متقابل در بستر علم و دانش در قالب پروژه ها و مجموعه های دانش بنیان با مجموعه های علمی، پژوهشی و اجرایی

آدرس: تبریز، چایکنار، تقاطع بیلانکوه، جنب بنیاد بتن، مرکز نوآوری، کارآفرینی و توسعه مهندسی ( صنعت راه و ساختمان)
آدرس سایت: www.cieed.ir
ایمیل: info@cieed.ir