آخرین اخبار

وظایف واحدهای سازمانی پارک


 • وظايف معاونت امور پشتيباني
  • همكاري با رييس پارك در اجراي هر چه بهتر وظايف مربوط به واحدهاي ستادي و مصوبات هيأت امناء؛
  • كنترل و نظارت برحسن اجراي قوانين، مقررات و مصوبات هيأت امناء در زمينه امور اداري، استخدامي تشكيلاتي، مالي، معاملاتي و رفاهي پارك و واحدهاي تابعه؛
  • كنترل و نظارت بر انجام كليه امور حقوقي، قراردادها و رسيدگي به شكايات؛
  • انجام بررسي‌هاي سازمان و برآورد نيروي انساني مورد نياز پارك و واحدهاي تابعه؛
  • تهيه و تدوين بودجه ساليانه پارك براي ارائه به رييس پارك؛
  • نظارت بر حسن اجراي قراردادهاي ساختماني، عمراني، تاسيساتي و انجام امور تعميراتي لازم؛

 • وظايف معاونت فناوري
  • تدوين برنامه‌هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت براي تحقق اهداف مندرج در ماده 2 اساسنامه و ارائه آنها به رييس پارك جهت اقدامات بعدي؛
  • برنامه‌ريزي و سازماندهي براي ارائه خدمات مفيد و موثر به واحدهاي فناور به منظور كمك به رشد آنها؛
  • برنامه‌ريزي به منظور جهت‌دهي فعاليت‌هاي مراكز علمي و تحقيقاتي مرتبط با پارك به سوي تحقيق در رشته‌هاي مورد نياز واحدهاي فناوري؛
  • برنامه‌ريزي در رابطه با جذب امكانات و جلب مشاركت مالي و فني مراكز علمي، تحقيقاتي، صنعتي و توليدي استان به منظور تجميع با توانمنديهاي واحدهاي فناوري؛
  • برنامه‌ريزي جهت ايجاد فضاي مناسب فعاليت‌هاي علمي و مهندسي براي جذب دانشمندان و متخصصان داخلي و خارجي؛
  • برنامه‌ريزي جهت ايجاد بستر مناسب براي حضور و همكاري واحدهاي فناوري خارجي در پارك به منظور توسعه فناوري شركت ها و واحدهاي فناور بومي؛

 • وظايف مديريت مؤسسات
  • دريافت گزارشات نظارتي بر روند فرآيندهاي مراكز رشد از مديران مراكز در زمينه پذيرش، شوراي مركز رشد و كميته‌هاي تخصصي؛
  • بهينه‌سازي فرآيندها و تعاملات بخشهاي مختلف پارك با مسئولان مؤسسات، واحدهاي فناور و شركت‌هاي مستقر در پارك؛
  • تعيين اولويت هاي تحقيقاتي با توجه به نياز جامعه و سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي پارك؛
  • اعلام فراخوان و ارائه اطلاعات به متقاضيان استقرار در پارك؛
  • همكاري در تهيه و تكميل پرسشنامه‌ها، فرمها و اطلاعات درخواستي مقامات مافوق در ارتباط با مركز رشد؛
  • بررسي و ارزيابي برنامه كاري واحدهاي فناوري (پيش رشد) براي ورود به مرحله رشد؛

 • وظايف اداره خدمات فني و تخصصي
  • ايجاد هماهنگي‌هاي لازم براي عرضه خدمات فني و تخصصي به واحدهاي فناور، شركت‌هاي مستقر در پارك و متقاضيان خارج از پارك،
  • تقسيم فضاهاي آزمايشگاهي و كارگاهي قابل واگذاري به متقاضيان اعم از واحدهاي فناور، هسته‌هاي تحقيقاتي و شركت‌هاي مستاجر،
  • نظارت بر روند بهره‌برداري‌واحدهاي فناور و سايرشركت‌ها از امكانات آزمايشگاهي و كارگاهي،
  • طراحي واحدهاي آزمايشگاهي و كارگاهي مورد نياز و پيشنهاد آن به مقامات مافوق،
  • نظارت بر حسن اجراي برنامه كاري [Business Plan (B.P.)] طرحهاي مستقر در پارك و مركز رشد،
  • نظارت بر حسن اجراي برنامه‌كاري (B.P.) پارك و مركز رشد،

 • وظايف حراست
  • آموزش و توجيه كاركنان پارك و نيز افراد واحدهاي مستقر در پارك در خصوص مراقبتهاي حفاظتي از افراد، تاسيسات و اماكن پارك،
  • طبقه بندي تاسيسات و اماكن به منظور تامين حفاظت لازم از آنها،
  • حفاظت از تاسيسات و اماكن طبقه بندي شده به منظور جلوگيري از هر گونه نفوذ، اخلال، بي‌نظمي و خرابكاري،
  • انجام اقدامات و پيش‌بيني‌‌هاي لازم به منظور جلوگيري از حوادث و سوانح احتمالي،
  • كنترل تردد كاركنان، فناوران و مراجعين در تاسيسات و اماكن طبقه بندي شده پارك و واحدهاي تابعه،
  • اعمال نظارت و مراقبتهاي لازم از نظر ايمني به هنگام تشكيل همايشها، گردهمايي‌ها و جلسات عمومي،

 • وظايف اداره عمرانی
  • نظارت بر عمليات ساختمانی و تاسيساتی پارک و واحدهای تابعه؛
  • انجام امور مربوط به تعميرات ساختمان ها و تاسيسات پارک و واحدهای تابعه با هماهنگي امور اداری و واحدهای ذيربط؛
  • انجام اقدامات و مراقبتهای لازم جهت استفاده از شبكه داخلی برق، آب و فاضلاب، گاز، تلفن و دستگاه های تهويه و حرارت مركزی، آسانسورها، وسايل گرمايشی، برودتی و امثال آن؛
  • تهيه و تنظيم و عقد قراردادهای لازم جهت اجرای پروژه‌های عمرانی با رعايت ضوابط و مقررات و زير نظر معاونت پشتيبانی؛
  • نظارت بر اجرای طرحهای عمراني پارک؛

 • وظايف اداره بازاريابی و ارتباطات
  • همكاری با واحدهای فناور و شركت‌های مستقر در زمينه بازاريابی و پروژه يابی و هدايت فعاليت‌های آنها؛
  • برقراری ارتباطات مناسب و جلب مشاركتهای مالي از نهادهای استانی برای حمايت مالی از واحدهای فناور و شركت‌های مستقر؛
  • جلب نظر و اخذ مساعدتهای مالي و تجهيزاتی موسسات علمی و فنی بين‌المللی و پيگيری برای انعقاد تفاهمنامه و توافقنامه‌های مربوط؛
  • ارزيابی درخواستهای استقرار از لحاظ كشش بازار؛
  • برقراری ارتباط با صنايع و مراكز اقتصادی اعم از بخش دولتی و غير دولتی جهت دريافت نيازهاي تحقيقاتی و پروژه‌های مورد نياز آنها؛
  • ايجاد ارتباط با دانشگاه‌ها و مراكز علمی و تحقيقاتی دولتی و غيردولتی به منظور دريافت پروژه‌های خاتمه يافته و بهره‌برداری واحدهای فناور و شركت‌های مستقر از نتايج مزبور؛

 • وظايف مديريت مالی
  • اجرای خط مشي‌ها و سياست‌های تعيين شده از سوی مقامات مافوق در زمينه مسائل مالی؛
  • تهيه و تنظيم بودجه‌های جاری، اختصاصی و عمرانی پارک و ارائه آن به معاونت پشتيبانی جهت اقدامات بعدی؛
  • وصول درآمدهاي پارک در چارچوب قوانين، مقررات و مصوبات هيأت امناء؛
  • اخذ وجه از خزانه؛
  • تنظيم حساب‌های دريافتی و پرداختی پارک؛
  • تهيه اطلاعات مالی لازم در مورد دريافتها و پرداختها؛

 • رياست، روابط عمومی و بين‌الملل
  • دريافت نامه‌های واصله از مركز، موسسات و واحدهای مختلف كه لازم است به نظر رييس پارک برسد،
  • تهيه پيش‌نويس و صدور نامه‌هایی كه متضمن نظرات و دستورات رييس پارک به واحدهای تحت سرپرستی مي‌باشد،
  • پيگيری و تعقيب دستورات صادره از سوی رييس پارک،
  • پاسخگويی به مراجعين و راهنمايی آنان جهت تماس با مسئولين مربوطه در پارک و مركز رشد و واحدهای فناور،
  • دعوت از افراد جهت تشكيل و شركت در جلسات و كميسيون‌ها،
  • تنظيم صورتجلسات و ابلاغ آنها به واحدهاي ذيربط،