دستگاه ویسکومتر
دستگاه آزمون مقاومت آب و نفوذ ناپذیری
دستگاه آزمون سختی شر دیورومتر (Shore durometer)
آون خلا (Vacuum Drying Oven)
فریزر آزمایشگاهی (Deep Freezer)
دستگاه آزمون چسبندگی (Pull Off Adhesion Tester)
دستگاه شبیه ساز نور مرئی- فرابنفش کابینت UV
دستگاه شبیه ساز شرایط محیطی (رطوبت و دما)
دستگاه آزمونهای کشش، خمش، فشار (Universal)
دستگاه ضخامت سنج