مدیر بازاریابی و تجاری‌سازی

نام : فرهاد

نام خانوادگي : خلقی

تحصيلات : ليسانس شیمی

شماره تماس : 34265014