معاون پشتیبانی و توسعه منابع

نام : یاسر

نام خانوادگي : شهبازی

تحصيلات : دکترای مهندسی عمران

شماره تماس دفتر: 33370497