مسئول حراست

نام : مهدی

نام خانوادگي : تارقلی زاده

شماره تماس دفتر: