سرپرست امور مالی

نام : باقر

نام خانوادگي : نصرتی

تحصيلات : فوق لیسانس

شماره تماس : 33363370

محل خدمت : شهریار 1