مدیر مرکز رشد

نام : بهمن

نام خانوادگي : محمدياري

تحصيلات : ليسانس ریاضی (کاربرد کامپیوتر)

شماره تماس : 34265004