ریاست پارك

نام : سعید

نام خانوادگي : جعفری راد

تحصيلات :دکترای شیمی

شماره تماس دفتر: 33362280

سوابق :