معاون فناوری و نوآوری

نام : مهدی

نام خانوادگي : زینالی

تحصيلات : دکترای مهندسی برق

شماره تماس دفتر: 33370497