مدیر امور اداری

نام : فاطمه

نام خانوادگي : پاک عنصرودی

شماره تماس دفتر: 34265012

فوق لیسانس علوم اقتصادی