مدیر امور اداری

نام : غلامرضا

نام خانوادگي : فیروزی فرد

شماره تماس دفتر: 34265012

فوق لیسانس علوم اقتصادی