آخرین اخبار

نوآوران زیست گستر ارگ-حقوقی
مدیرعامل: علی فرهادی
نوع شرکت: ثبت نشده است
زمینه فعالیت: انتخاب نشده
ساختمان: ---
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ثبت نشده
از شرکت های مستقر در مرکز رشد تبریز