آخرین اخبار

شیمی پژوهش صنعت ارس (رشد ارس)-حقوقی
مدیرعامل: عبدالتوحید حبیب زاده
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: شیمی، مواد و متالوژی
ساختمان: مرکز رشدارس
استان: آذربایجان شرقی
شهر: جلفا
آدرس: ---