آخرین اخبار

هامین تشخیص طب ارس (رشد ارس)-حقوقی
مدیرعامل: پیمان پورداوود اصل
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: مهندسی پزشکی و تولید تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی
ساختمان: مرکز رشدارس
استان: آذربایجان شرقی
شهر: جلفا
آدرس: ---