آخرین اخبار

اوژن داروی ارس(رشد ارس)-حقوقی
مدیرعامل: حبیب دشمن فکن
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: کشاورزی و زیست فناوری
ساختمان: مرکز رشدارس
استان: آذربایجان شرقی
شهر: جلفا
آدرس: ---