آخرین اخبار

تايماز دانشمندان صنعت ساز(شهید مدنی)-حقوقی
مدیرعامل: محمدعلي نعلبندزاده
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: مکانیک و مکاترونیک
ساختمان: مرکز رشد شهید مدنی
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---