آخرین اخبار

مواد برهان نوآور-حقوقی
مدیرعامل: محمد فرشباف احمدي پور
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: شیمی، مواد و متالوژی
ساختمان: ---
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---