آخرین اخبار

آرمان تجهيز ژرف نگر-حقوقی
مدیرعامل: علي مهديزاده
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: مهندسی پزشکی و تولید تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی
ساختمان: ---
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---