آخرین اخبار

قافلان سمانورد آذربایجان-حقوقی
مدیرعامل: علی مختاری
نوع شرکت: ثبت نشده است
زمینه فعالیت: انتخاب نشده
ساختمان: مرکز رشد بناب
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ثبت نشده
از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور شهید مدنی