آخرین اخبار

سبلان پایدار محتشم-حقوقی
مدیرعامل: علی عربگری
نوع شرکت: ثبت نشده است
زمینه فعالیت: انتخاب نشده
ساختمان: مرکز رشد بناب
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ثبت نشده
از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور شهید مدنی