آخرین اخبار

مهر آذر پرداز نیرو-حقوقی
مدیرعامل: محمدعلی توکلی قاضی جهانی
نوع شرکت: ثبت نشده است
زمینه فعالیت: انتخاب نشده
ساختمان: مرکز رشد بناب
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ثبت نشده
از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور شهید مدنی