آخرین اخبار

شیمی صنعت رشد سهند-حقوقی
مدیرعامل: اشکان شمالی
نوع شرکت: ثبت نشده است
زمینه فعالیت: انتخاب نشده
ساختمان: مرکز رشد بناب
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ثبت نشده
از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور شهید مدنی