آخرین اخبار

بذر هزار دانه سهند(مرکز رشد کشاورزی)-حقوقی
مدیرعامل: حسن تیمور پور
نوع شرکت: سهامی عام
زمینه فعالیت: انتخاب نشده
ساختمان: مرکز رشد کشاورزی
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ثبت نشده

از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی