آخرین اخبار

آرمان تایماز ارس-حقوقی
مدیرعامل: محمد زرندی
نوع شرکت: ثبت نشده است
زمینه فعالیت: انتخاب نشده
ساختمان: ---
استان: آذربایجان شرقی
شهر: جلفا
آدرس: ثبت نشده
از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور منطقه آزاد ارس