آخرین اخبار

شریف برازمان صنعت-حقوقی
مدیرعامل: محسن پادروند
نوع شرکت: ثبت نشده است
زمینه فعالیت: انتخاب نشده
ساختمان: ---
استان: آذربایجان شرقی
شهر: مراغه
آدرس: ثبت نشده
از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان مراغه