آخرین اخبار

ایده گستران صنعت فاتح-حقوقی
مدیرعامل: رضا خلخالی
نوع شرکت: ثبت نشده است
زمینه فعالیت: انتخاب نشده
ساختمان: ---
استان: آذربایجان شرقی
شهر: مرند
آدرس: ثبت نشده
از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان مرند