آخرین اخبار

روبان سبز فاخر ایرانیان-حقوقی
مدیرعامل: محسن نوروزی
نوع شرکت: ثبت نشده است
زمینه فعالیت: انتخاب نشده
ساختمان: ---
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ثبت نشده
از شرکت های مستقر در مرکز رشد تبریز