آخرین اخبار

سایتال ایش تبریز-حقوقی
مدیرعامل: سیامک نیرومندی
نوع شرکت: سهامی عام
زمینه فعالیت: خدمات فنی و مهندسی، مشاوره و نظارت
ساختمان: مجتمع عصر انقلاب
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ثبت نشده
از شرکت های مستقر در مرکز رشد تبریز