آخرین اخبار

پردازش پروژه صنعت گستران پارین-حقوقی
مدیرعامل: پرویز خیرالهی
نوع شرکت: ثبت نشده است
زمینه فعالیت: انتخاب نشده
ساختمان: ---
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ثبت نشده
از شرکت های مستقر در مرکز رشد تبریز