بررسی تجاری سازی محصولات دانش بنیان در برنامه تراز شبکه سهند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ ایجاد خبر : 1399/11/21
ساعت ایجاد خبر : 10:0
شماره خبر : 2021
وضعیت تجاری سازی محصولات دانش بنیان با حضور دکتر واعظی رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در برنامه تراز شبکه سهند بررسی شد.