آخرین اخبار

اخبار مرتبط

  آگهی مزایده
  تاریخ ایجاد خبر : 1399/9/22
  ساعت ایجاد خبر : 13:45
  شماره خبر : 2004

  پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی به استناد مجوز صادره شماره 15/318864 مورخ 1398/11/20 هیأت امنای منطقه یک فناوری، در نظر دارد تجهیزات پایلوت صنایع شیمیایی خود را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و برگزاری مزایده به فروش برساند. متقاضیان میتوانند به منظور آگاهی از شرایط و شرکت در مزایده الکترونیکی، از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز به وبگاه سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به تکمیل مدارک و پیشنهاد قیمت اقدام نمایند.

  زمان بازدید از تجهیزات مورد مزایده: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز.

  محل بازدید: تبریز، خیابان آزادی، تقاطع گلگشت، پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی، زیرزمین ساختمان شهریار 2