آخرین اخبار

اخبار مرتبط

    شرايط شركت در مناقصه یک مرحله ای واگذاری فعالیتهای خدماتی، تنظیفی و تاسیساتی پارک در سال۱۳۹۹
    تاریخ ایجاد خبر : 1399/3/18
    ساعت ایجاد خبر : 14:17
    شماره خبر : 1916