کارگاه آموزش آشنایی با فرایند تجاری سازی

توضیحات :

به کلیه شرکت کنندگان در دوره گواهی شرکت دردوره از طرف پارک اعطا خواهد شد

هزینه ثبت نام ظرفیت مانده تعیین تعداد عملیات خرید
رایگان 13 نفر