فراخوان مجتمع مس سونگون برای تولید فیلترپلیتهای ابتدایی و میانی فیلتر پرس

توضیحات :

قطعات مدنظر جهت طی مراحل طراحی و تولید
1- فیلتر پلیت ابتداییFPH ASSY مربوط به فیلتر پرس تیپ VPA1540-46
Filter Plate FPH Assembly for Pressure Filter VPA1540-46

2-  فیلتر پلیت وسطی (میانی)MPH Assy مربوط به فیلتر پرس تیپ VPA1540-46
Filter Plate MPH Assembly for Pressure Filter VPA1540-46

این قطعات، صفحات ابتدایی و میانی فیلتر پرس می باشند که اطلاعات فنی مربوط به آنالیز مواد و نقشه ابعادی قطعات فوق در اختیار نمی باشد و لازم است موسسات تحقیقاتی متقاضی تمامی مراحل انجام مطالعات اولیه، تهیه نقشه های فنی و ابعادی و نیز آنالیز مواد تا تدوین دانش فنی ساخت و تولید محصول نهایی را از طریق بررسی نمونه موجود در مجتمع به انجام رسانند. شکل زیر و ابعاد تقریبی نمونه Membrane Plate MPH موجود در انبار مجتمع مس را نشان می دهد.