چالش هفته (به زودی ...)
Created Date : 10/13/2019 4:12:18 PM
Created Time : 16:12
News ID : 1839
به زودی ... بخش جذب پیشنهادات و راهکارهای فنی برای چالش های هفته که از نیازهای فناوران صنایع و سازمان ها استخراج و شناسایی میشود، راه اندازی خواهد شد تا پل ارتباطی مستقیم بین تقاضا و عرضه نیازهای فناورانه فراهم شود.

توسعه