شرکت نانو پیشگامان سهند-حقوقی
CEO: رضا موقر
Company type: مسئولیت محدود
Field of Activity: کشاورزی و زیست فناوری
Building: شهریار دو-سایت اصلی
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number:
Fax:
Mobile:
Telegram:
Instagram:
Description: