نوآوران زيست گستر ارگ-حقوقی
CEO: علی فرهادی
Company type: سهامی خاص
Field of Activity: شیمی، مواد و متالوژی
Building: مجتمع عصر انقلاب
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 04133250255
Fax:
Mobile:
Telegram:
Instagram:
Description: