داده پردازان مدريک-حقوقی
CEO: علي رئوفيان
Company type: سهامی خاص
Field of Activity: فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک و تولید نرم افزار
Building: مجتمع عصر انقلاب
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number:
Fax:
Mobile: 9183308624
Website:
Telegram:
Instagram:
Description: