شتاب گستر حامی ارک صنعت-حقوقی
CEO: علی ساتکی
Company type: مسئولیت محدود
Field of Activity: خدمات بازاریابی و تجاری سازی
Building: مجتمع عصر انقلاب
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 04133357110
Fax:
Mobile: 9144012150
Telegram:
Instagram:
Description: