تعاونی کاغذ سبز آذربایجان-حقوقی
CEO: حمیدرضا ایلخانی
Company type: تعاونی تولید و مصرف
Field of Activity: شیمی، مواد و متالوژی
Building: مجتمع عصر انقلاب
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number:
Fax:
Mobile: 9141008225
Telegram:
Instagram:
Description: