صبح پارلار آسیا-حقوقی
CEO: جعفر صبحی
Company type: سهامی خاص
Field of Activity: فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک و تولید نرم افزار
Building: مجتمع عصر انقلاب
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 04151610000
Fax:
Mobile: 09148064145
Telegram:
Instagram:
Description: