توسعه کسب و کارهای پويان فاتحان تدبير عصر-حقوقی
CEO: حسن اصیل
Company type: مسئولیت محدود
Field of Activity: خدمات فنی و مهندسی، مشاوره و نظارت
Building: مجتمع عصر انقلاب
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 04133371865
Fax:
Mobile: 9904363085
Telegram:
Instagram:
Description: