سامانه ی یاخته پژوهان سارای-حقوقی
CEO: پوران کریمی
Company type: مسئولیت محدود
Field of Activity: مهندسی پزشکی و تولید تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی
Building: شهریار دو-سایت اصلی
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 04133657714
Fax:
Mobile: 9144111346
Website: sara-co.com
Telegram:
Instagram:
Description: