گروه صنعتی ایرانیان رباتیک و اتوماسیون نژد-حقوقی
CEO: امیر بابک پور نژدی
Company type: مسئولیت محدود
Field of Activity: اتوماسیون صنعتی و همراه
Building: مجتمع عصر انقلاب
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number:
Fax:
Mobile: 09359876077
Telegram:
Instagram:
Description: