فخر اعلاء تبريز-حقوقی
CEO: علی باغی علا
Company type: سهامی خاص
Field of Activity: شیمی، مواد و متالوژی
Building: مجتمع عصر انقلاب
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 04134204719
Fax:
Mobile: 9143171348
Telegram:
Instagram:
Description: